FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व ०७५/७६ को लागि गाउँपालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु

महाकुलुङ गाउँपालिकाको लागि अार्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि स्विकृत योजनाहरुको विवरण । 

योजना संख्या - ३९

आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं १ मा स्विकृत योजनाहरु ।

विनियोजित बजेट - १ करोड ८ लाख ।

  • लक्षित वर्ग अन्तर्गत - ५ लाख
  • शसर्त कार्यक्रम तर्फ - ३३ लाख
  • पुँजीगत तर्फ - ६४ लाख
  • कार्यलय सञ्चालन - ६ लाख

योजना संख्या - २३

आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं २ मा स्विकृत योजनाहरु ।

विनियोजित बजेट - ८५ लाख ।

  • लक्षित वर्ग अन्तर्गत - ५ लाख
  • शसर्त कार्यक्रम तर्फ - १५ लाख
  • पुँजीगत तर्फ - ५९ लाख
  • कार्यलय सञ्चालन - ६ लाख

योजना संख्या - २२

Pages