FAQs Complain Problems

गाँउपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९ फाल्गुन ९ ७९-८० 02/22/2023 - 12:25 PDF icon फाल्गुन ९.pdf
२०७९/०३/१० को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/26/2022 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-१०.pdf
२०७९/०३/०६ को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/26/2022 - 11:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-०६.pdf
२०७९/०३/०३ को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/26/2022 - 11:13 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-०३.pdf
२०७९/०३/०२ को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/20/2022 - 10:29 PDF icon Municipal decision 2079-03-02
महाकुलुङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७/०२/०८गतेको निर्णयहरु ७६/७७ 06/21/2020 - 12:33 PDF icon Village executeive desision Date 2077-02-08
गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७७ वैशाख ११ ७६/७७ 04/23/2020 - 20:21 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७७ वैशाख ११
गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७६ चैत २४ ७६/७७ 04/06/2020 - 18:19 PDF icon Municipal executive meeting decision - 2076/12/24
गाउँकार्यपालिकाको बैठकको नि्र्णयहरु - २०७५ पौष १० ७५/७६ 12/26/2018 - 13:48 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक निर्णय आ व-०७५।७६-पौष १०