FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

वडा अध्यक्ष: सञ्चराम राई

वडा पदाधिकारी

सञ्चराम राई
सञ्चराम राई

वडा अध्यक्ष

९८४०२१०८७३
छलिमाया राई
छलिमाया राई

वडा सदस्य

९८६६७९३२८१
किपतराम राई
किपतराम राई

वडा सदस्य

९७४९६३३४४१
ङिमा साङ्गे शेर्पा
ङिमा साङ्गे शेर्पा

वडा सदस्य

९७४३०१६९२१