FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५८ तथा यस गाँउपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम हालसम्म गाँउपालिकामा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको कुनै पनि प्रकारको उद्योग व्यापार पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार गर

Pages