FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

क्र.स. विज्ञापन नं पद/ तह/ सेवा/ समंह माग पद संख्या
१०/२०८०/८१

अदुवा खेति कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अदुवा खेति कार्यक्रम ७५% अनुदानमा महाकुलुङ गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०८० बमोजिम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा ।

यस महाकुलुङ गाउँकार्यपालिका पशुपन्छी विकास शाखा तर्फको आ.व.

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बमोजिम चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको  सूचना।

प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाः २०८०/११/१६

Pages