FAQs Complain Problems

बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७५ को अनुसूचि १ को निवेदनको ढाँचा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: