सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

यस कार्यालयबाट कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचनाप्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) औं दिनको कार्यालय समयभित्र दरभाउपत्र फाराम दस्तुर फिर्ता नहुने गरि रु.३,०००।– (रुपैयाँ तीन हजार मात्र) तिरी दरभाउपत्र दाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले दरभाउपत्र खरिद गर्नका लागि नेपाली नागर

दस्तावेज: