जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: sagarkirati2074@gmail.com
फोन नं: 9753006075, 9842896737
विपना कुलुङ

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9745144782